ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรกานต์ บุญกองชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิวิมล ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

Mr.Phirum Thach
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสมพร ศรีกระสังข์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายมานะ กิ่งสีดา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ)

นายสุรศักดิ์ วัชพืช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัฒนาผู้เรียน)

นางสาวพัชรา แยกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน-บัญชี)

นายณัฏฐากร ชูดวงพรหม
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน

นางสาวเสาวลักษณ์ ลันไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิชาการ)

นางสาวกฤษณา อินคะเนย์
พนักงานทำความสะอาด

นางดอกไม้ พัดทอง
พนักงานทำความสะอาด