กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล
ครู คศ.1

นางสมพร จิตต์คง
ครู คศ.2

นางมนนภา สุขรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์
ครู คศ.1

นางวรรณรวี ทึมกระโทก
ครู คศ.1

นางปนัดดา ยอดแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวจิลันดา รักไร่
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกิตติ์ รินทรุด
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดา สนิทพจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี หงษ์ลอยลม
ครูผู้ช่วย